ข้อมูล TNVED ตารางการเปลี่ยนแปลงใน TNVED ตั้งแต่ 09/01/18

ตารางเปรียบเทียบของรหัสและภาษีศุลกากรของภาษีศุลกากรเดียว
ของสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย ณ วันที่ 1 กันยายน 2561

ตารางแสดงเฉพาะรหัสที่อัตราภาษีเปลี่ยนแปลงตามคำตัดสินของสภาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจเอเชีย ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ฉบับที่ 66 คำตัดสินของคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชียน ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ฉบับที่ 99 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชียน ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตัดสินใจฉบับที่ 98 ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียน ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 94

 

TNVED EAEUอัตราภาษีตาม EAEU CCT มีผลจนถึงวันที่ 31.08.2018อัตราภาษีอากรสำหรับ Unified Customs Tariff ของ EAEU มีผลตั้งแต่ 01.09.2018 และ 02.09.2018
0801 31 000 0 ห้า% 0% (ใช้ได้ตั้งแต่ 02.09.2018)
1602 10 009 0 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อกิโลกรัม 17% แต่ไม่น้อยกว่า 0.43 ยูโรต่อกิโลกรัม
2001 90 100 0 10.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.054 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0.05 ยูโรต่อกิโลกรัม
2203 00 010 0 0.04 ยูโรต่อลิตร 0.018 ยูโรต่อลิตร
2203 00 090 0 0.04 ยูโรต่อลิตร 0.018 ยูโรต่อลิตร
2905 31 000 0 6.3% 5.5%
3404 20 000 0 7.9% 6.5%
3405 10 000 0 7.9% 6.5%
3601 00 000 0 8.8% 6.5%
3602 00 000 0 8.8% 8.8%
3603 00 100 9 8.8% 6.5%
3603 00 900 9 8.8% 6.5%
3604 10 000 0 8.8% 6.5%
3604 90 000 0 8.8% 6.5%
3605 00 000 0 8.8% 6.5%
3606 10 000 0 8.8% 6.5%
3606 90 100 0 8.8% 6.5%
3606 90 900 0 8.8% 6.5%
3823 13 000 0 7.9% 6.5%
3823 70 000 0 ห้า% 0% (ใช้ได้ตั้งแต่ 02.09.2018)
3918 10 100 0 8.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.13 ยูโรต่อกิโลกรัม 6.5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.096 ยูโรต่อกิโลกรัม
3918 10 900 0 8.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.13 ยูโรต่อกิโลกรัม 6.5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.096 ยูโรต่อกิโลกรัม
3918 90 000 0 6% แต่ไม่น้อยกว่า 0.13 ยูโรต่อกิโลกรัม 0.096 ยูโรต่อกิโลกรัม
7310 21 190 1 15.84 ยูโรสำหรับ 1,000 ชิ้น 15 ยูโร 1000 ชิ้น
8703 21 109 9 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.33 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 21 909 4 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.45 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 21 909 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.45 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 22 109 1 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 22 109 9 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.37 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 22 909 4 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.44 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 22 909 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.44 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 23 110 0 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.42 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 23 194 0 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.42 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 23 198 1 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.6 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 23 198 9 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.6 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 23 904 2 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.45 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.41 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 23 904 9 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.45 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.41 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 23 908 2 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.55 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 23 908 3 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.55 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 23 908 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.55 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 23 908 9 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.55 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 24 109 1 14.3% แต่ไม่น้อยกว่า 0.78 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17% แต่ไม่เกิน 12.1% แต่ไม่น้อยกว่า 1.14 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 24 109 9 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.78 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 24 909 4 25% แต่ไม่น้อยกว่า 1 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.88 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 24 909 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 1 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.88 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 31 109 0 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 31 909 4 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.36 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 31 909 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.36 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 32 110 0 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.42 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 32 199 0 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.6 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 32 909 4 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.45 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 32 909 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.45 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 33 110 0 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.56 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 33 199 0 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.78 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 33 909 4 25% แต่ไม่น้อยกว่า 1 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.88 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 33 909 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 1 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.88 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 40 109 8 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.33 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 40 209 3 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.45 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 40 209 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.45 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 40 309 1 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 40 309 8 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.37 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 40 409 3 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.44 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 40 409 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.44 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 40 510 1 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.42 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 40 592 1 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.42 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 40 599 1 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.6 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 40 599 8 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.6 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 40 602 3 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.45 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.41 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 40 602 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.45 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.41 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 40 603 3 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.55 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 40 603 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.55 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 40 609 3 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.55 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 40 609 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.55 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 40 709 1 14.3% แต่ไม่น้อยกว่า 0.78 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17% แต่ไม่เกิน 12.1% แต่ไม่น้อยกว่า 1.14 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 40 709 8 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.78 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 40 809 3 25% แต่ไม่น้อยกว่า 1 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.88 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 40 809 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 1 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.88 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 50 109 1 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 50 209 3 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.36 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 50 209 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.36 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 50 310 1 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.42 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 50 399 1 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.6 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 50 409 3 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.45 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 50 409 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.45 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 50 510 1 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.56 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 50 599 1 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.78 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 50 609 3 25% แต่ไม่น้อยกว่า 1 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.88 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 50 609 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 1 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.88 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 60 109 8 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.33 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 60 209 3 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.45 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 60 209 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.45 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 60 309 1 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 60 309 8 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.37 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 60 409 3 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.44 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 60 409 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.44 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 60 510 1 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.42 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 60 592 1 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.42 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 60 599 1 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.6 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 60 599 8 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.6 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 60 602 3 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.45 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.41 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 60 602 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.45 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.41 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 60 603 3 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.55 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 60 603 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.55 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 60 609 3 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.55 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 60 609 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.55 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 60 709 1 14.3% แต่ไม่น้อยกว่า 0.78 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17% แต่ไม่เกิน 12.1% แต่ไม่น้อยกว่า 1.14 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 60 709 8 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.78 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 60 809 3 25% แต่ไม่น้อยกว่า 1 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.88 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 60 809 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 1 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.88 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 70 109 1 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 70 209 3 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.36 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 70 209 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.36 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 70 310 1 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.42 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 70 399 1 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.6 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 70 409 3 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.45 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 70 409 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.45 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 70 510 1 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.56 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 70 599 1 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.78 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 17%
8703 70 609 3 25% แต่ไม่น้อยกว่า 1 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.88 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703 70 609 8 25% แต่ไม่น้อยกว่า 1 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 22% แต่ไม่น้อยกว่า 0.88 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8802 11 000 2 12.90% 11.4%
8802 11 000 3 12.90% 11.4%
8802 11 000 9 16.40% 15.7%
8802 12 000 9 16.40% 15.7%
8802 20 000 1 12.90% 11.4%
8802 40 001 6 14.60% 13.6%
8802 40 001 8 14.60% 13.6%
8802 40 003 4 14.60% 13.6%
8802 40 003 6 14.60% 13.6%
8802 40 003 9 14.60% 13.6%
8802 40 004 5 14.60% 13.6%
8802 40 004 9 14.60% 13.6%
8802 40 009 5 14.60% 13.6%
8802 40 009 8 14.60% 13.6%
9401 20 000 9 13.7% แต่ไม่น้อยกว่า 0.483 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.17 ยูโรต่อกิโลกรัม
9401 30 000 1 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.48 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.08 ยูโรต่อกิโลกรัม
9401 30 000 9 13.5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.483 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.08 ยูโรต่อกิโลกรัม
9401 40 000 0 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.464 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.08 ยูโรต่อกิโลกรัม
9401 52 000 0 10% บวก 0.07 ยูโรต่อกิโลกรัม 8% บวก 0.07 ยูโรต่อกิโลกรัม
9401 53 000 0 10% บวก 0.07 ยูโรต่อกิโลกรัม 8% บวก 0.07 ยูโรต่อกิโลกรัม
9401 59 000 0 10% บวก 0.07 ยูโรต่อกิโลกรัม 8% บวก 0.07 ยูโรต่อกิโลกรัม
9401 61 000 0 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.48 ยูโรต่อกิโลกรัม 12.5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.44 ยูโรต่อกิโลกรัม
9401 69 000 0 11.7% บวก 0.08 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.08 ยูโรต่อกิโลกรัม
9401 71 000 9 13.6% แต่ไม่น้อยกว่า 0.483 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.08 ยูโรต่อกิโลกรัม
9401 79 000 9 11.7% บวก 0.08 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.08 ยูโรต่อกิโลกรัม
9401 80 000 9 11.7% บวก 0.08 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.08 ยูโรต่อกิโลกรัม
9401 90 300 0 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.48 ยูโรต่อกิโลกรัม 12.5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.44 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 10 510 0 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.342 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.06 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 10 580 1 13.7% แต่ไม่น้อยกว่า 0.342 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.06 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 10 580 9 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.342 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.06 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 10 910 0 11.7% แต่ไม่น้อยกว่า 0.29 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0.25 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 10 930 0 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.331 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.06 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 10 980 1 13.7% แต่ไม่น้อยกว่า 0.342 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.06 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 10 980 9 13.3% แต่ไม่น้อยกว่า 0.342 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.06 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 20 200 1 7.5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.136 ยูโรต่อกิโลกรัม ห้า%
9403 20 200 9 10% บวก 0.05 ยูโรต่อกิโลกรัม 8% บวก 0.05 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 20 800 1 7.5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.136 ยูโรต่อกิโลกรัม ห้า%
9403 20 800 9 11.5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.29 ยูโรต่อกิโลกรัม 8% บวก 0.05 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 30 110 0 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.287 ยูโรต่อกิโลกรัม 12.5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.26 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 30 190 0 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.287 ยูโรต่อกิโลกรัม 12.5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.26 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 30 910 0 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.287 ยูโรต่อกิโลกรัม 12.5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.26 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 30 990 0 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.287 ยูโรต่อกิโลกรัม 12.5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.26 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 40 100 0 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.32 ยูโรต่อกิโลกรัม 12.5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.29 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 40 900 0 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.32 ยูโรต่อกิโลกรัม 12.5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.29 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 50 000 1 0.32 ยูโรต่อกิโลกรัม 0.23 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 50 000 9 11.70% 10%
9403 60 100 1 0.32 ยูโรต่อกิโลกรัม 0.23 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 60 100 9 11.70% 10%
9403 60 300 0 11.7% บวก 0.1 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.1 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 60 900 1 0.32 ยูโรต่อกิโลกรัม 0.23 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 60 900 9 11.70% 10%
9403 70 000 1 7.5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.16 ยูโรต่อกิโลกรัม ห้า%
9403 70 000 2 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.408 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก €0.075 ต่อกก.
9403 70 000 3 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.408 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก €0.075 ต่อกก.
9403 70 000 8 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.408 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก €0.075 ต่อกก.
9403 82 000 0 10% บวก 0.13 ยูโรต่อกิโลกรัม 8% บวก 0.13 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 83 000 0 10% บวก 0.13 ยูโรต่อกิโลกรัม 8% บวก 0.13 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 89 000 0 12% บวก 0.13 ยูโรต่อกิโลกรัม 8% บวก 0.13 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 90 100 0 11.7% แต่ไม่น้อยกว่า 0.292 ยูโรต่อกิโลกรัม 8% บวก 0.05 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 90 300 0 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.1 ยูโรต่อกิโลกรัม
9403 90 900 0 13.3% แต่ไม่น้อยกว่า 0.467 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.08 ยูโรต่อกิโลกรัม
9404 10 000 0 11.7% แต่ไม่น้อยกว่า 0.55 ยูโรต่อกิโลกรัม 10%
9404 29 900 0 13.3% แต่ไม่น้อยกว่า 0.48 ยูโรต่อกิโลกรัม 12%
9404 90 100 0 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.96 ยูโรต่อกิโลกรัม 15%

 
36