ข้อมูล TNVED ตารางการเปลี่ยนแปลงใน TNVED ตั้งแต่ 09/01/17

ตารางเปรียบเทียบของรหัสและภาษีศุลกากรของภาษีศุลกากรเดียว
ของสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย ณ วันที่ 1 กันยายน 2560

ตารางแสดงเฉพาะรหัสที่อัตราอากรเปลี่ยนแปลงตามคณะกรรมการ EEC ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 05/11/2560 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560) โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ EEC ครั้งที่ 59 ลงวันที่ 05 /30/2017 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1/9/2560) , คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ EEC ครั้งที่ 66 ลงวันที่ 06/20/2017 (มีผลใช้บังคับเมื่อ 02/09/2017), คำตัดสินของสภา EEC ครั้งที่ 41 ลงวันที่ 06 /23/2017 (มีผลตั้งแต่ 01/09/2017) คำตัดสินของสภา EEC ครั้งที่ 42 ลงวันที่ 26/06/2017 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 01.09.2017) คำตัดสินของคณะกรรมการ EEC ครั้งที่ 76 ลงวันที่ 06.30 น. 2560 (มีผลตั้งแต่ 02.09.2017)

 

TNVED EAEUอัตราภาษีตาม EAEU CCT มีผลจนถึงวันที่ 31.08.2017อัตราภาษีอากรสำหรับ EAEU CCT มีผลตั้งแต่ 01.09.2017 และ 02.09.2017
302111000 4.4% 3%
302112000 4.4% 3%
302118000 4.4% 3%
302130000 4.4% 3%
302140000 4.4% 3%
302511000 6% ห้า %
302519000 6% ห้า %
302520000 6% ห้า %
302893100 6% ห้า %
302893900 6% ห้า %
302910000 6.6% ห้า %
302990001 4.4% 3%
302990006 6% ห้า %
303311000 5.8% 4%
303319000 6% ห้า %
303631000 6% ห้า %
303633000 6% ห้า %
303639000 6% ห้า %
303640000 6% ห้า %
303650000 6% ห้า %
303841000 6% ห้า %
303849000 6% ห้า %
303893900 6.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.034 ยูโรต่อกิโลกรัม 6% แต่ไม่น้อยกว่า 0.03 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
303990008 5.8% 4%
305200000 12% 10
305321100 6% 5
305410000 10.4% แต่ไม่น้อยกว่า 2.08 ยูโรต่อกิโลกรัม 8% แต่ไม่น้อยกว่า 1.6 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
306151000 16% แต่ไม่น้อยกว่า 1.6 ยูโรต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่า 1.5 ยูโร ต่อ 1 กก.
306190500 16% แต่ไม่น้อยกว่า 1.6 ยูโรต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่า 1.5 ยูโร ต่อ 1 กก.
306911000 16% แต่ไม่น้อยกว่า 1.6 ยูโรต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่า 1.5 ยูโร ต่อ 1 กก.
306921000 8% แต่ไม่น้อยกว่า 1.2 ยูโรต่อกิโลกรัม 5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.9 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
306941000 16% แต่ไม่น้อยกว่า 1.6 ยูโรต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่า 1.5 ยูโร ต่อ 1 กก.
306991000 16% แต่ไม่น้อยกว่า 1.6 ยูโรต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่า 1.5 ยูโร ต่อ 1 กก.
307329100 6% ห้า %
307329900 6% ห้า %
307399100 6% ห้า %
307399900 6% ห้า %
307421900 6% ห้า %
307429900 6% ห้า %
307710000 6% ห้า %
307810000 6% ห้า %
307820000 6% ห้า %
307910000 6% ห้า %
308110000 6% ห้า %
308210000 6% ห้า %
308301000 6% ห้า %
308901000 6% ห้า %
406900100 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.3 ยูโรต่อกิโลกรัม 14% แต่ไม่น้อยกว่า 0.28 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
406902100 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.3 ยูโรต่อกิโลกรัม 14% แต่ไม่น้อยกว่า 0.28 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
408918000 สิบเอ็ด% 10%
602300000 7% ห้า %
602400000 7% ห้า %
713101000 สิบเอ็ด% 10%
713109009 สิบเอ็ด% 10%
713310000 สิบเอ็ด% 10%
713320000 สิบเอ็ด% 10%
713340001 สิบเอ็ด% 10%
713350001 สิบเอ็ด% 10%
713390001 สิบเอ็ด% 10%
713400000 สิบเอ็ด% 10%
713600001 สิบเอ็ด% 10%
713900001 สิบเอ็ด% 10%
808101000 0.088 ยูโรต่อกิโลกรัม 0.06 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
808108001 0.036 ยูโรต่อกิโลกรัม 0.03 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
808108002 0.031 ยูโรต่อกิโลกรัม 0.015 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
808108003 0.036 ยูโรต่อกิโลกรัม 0.03 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
808108005 0.088 ยูโรต่อกิโลกรัม 0.06 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
808108006 0.068 ยูโรต่อกิโลกรัม 0.06 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
808108007 0.055 ยูโรต่อกิโลกรัม 0.03 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
808108008 0.054 ยูโรต่อกิโลกรัม 0.03 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
1006101000 12% 10%
1006109400 32% ร้อยละสามสิบ
1108110000 12% แต่ไม่น้อยกว่า 0.036 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0.03 ยูโร ต่อ 1 กก.
1108120000 13% แต่ไม่น้อยกว่า 0.039 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0.03 ยูโร ต่อ 1 กก.
1108130000 12% แต่ไม่น้อยกว่า 0.036 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0.03 ยูโร ต่อ 1 กก.
1510001000 สิบเอ็ด% 10%
1512119101 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.11 ยูโรต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.1 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
1512199002 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.11 ยูโรต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.1 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
1512211000 สิบเอ็ด% 10%
1512219000 สิบเอ็ด% 10%
1514199001 13% แต่ไม่น้อยกว่า 0.11 ยูโรต่อกิโลกรัม 13% แต่ไม่น้อยกว่า 0.1 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
1514999001 13% แต่ไม่น้อยกว่า 0.11 ยูโรต่อกิโลกรัม 13% แต่ไม่น้อยกว่า 0.1 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
1517909300 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.15 ยูโรต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.12 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
1605301000 8% แต่ไม่น้อยกว่า 1.2 ยูโรต่อกิโลกรัม 5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.9 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
1605309000 8% แต่ไม่น้อยกว่า 1.2 ยูโรต่อกิโลกรัม 5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.9 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
1605400000 16% แต่ไม่น้อยกว่า 1.6 ยูโรต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่า 1.5 ยูโร ต่อ 1 กก.
1702907100 0.138 ยูโรต่อกิโลกรัม 0.12 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
1702907500 12% 10%
1702907900 0.138 ยูโรต่อกิโลกรัม 0.12 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
1702909500 12% 10%
2001901000 11.7% แต่ไม่น้อยกว่า 0.058 ยูโรต่อกิโลกรัม 10.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.054 ยูโร ต่อ 1 กก.
2001905000 11.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.05 ยูโรต่อกิโลกรัม 11% แต่ไม่น้อยกว่า 0.05 ยูโร ต่อ 1 กก.
2002903100 11% แต่ไม่น้อยกว่า 0.054 ยูโรต่อกิโลกรัม 11% แต่ไม่น้อยกว่า 0.05 ยูโร ต่อ 1 กก.
2002903900 11% แต่ไม่น้อยกว่า 0.054 ยูโรต่อกิโลกรัม 11% แต่ไม่น้อยกว่า 0.05 ยูโร ต่อ 1 กก.
2002909100 11% แต่ไม่น้อยกว่า 0.054 ยูโรต่อกิโลกรัม 11% แต่ไม่น้อยกว่า 0.05 ยูโร ต่อ 1 กก.
2002909900 11% แต่ไม่น้อยกว่า 0.054 ยูโรต่อกิโลกรัม 11% แต่ไม่น้อยกว่า 0.05 ยูโร ต่อ 1 กก.
2102101000 สิบสี่% 12.5%
2102103100 14.6% 12.5%
2102103900 13% 12.5%
2102109000 สิบสี่% 12.5%
2103100000 9.4% 8%
2103309000 สิบเอ็ด% 10%
2106909801 12% แต่ไม่น้อยกว่า 0.72 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0.6 ยูโร ต่อ 1 กก.
2106909802 9.4% แต่ไม่น้อยกว่า 0.38 ยูโรต่อกิโลกรัม 8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.33 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
2201101900 14% แต่ไม่น้อยกว่า 0.066 ยูโรต่อลิตร 13% แต่ไม่น้อยกว่า 0.061 ยูโรต่อ 1 ลิตร
2202100000 8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.024 ยูโรต่อลิตร 8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.02 ยูโรต่อ 1 ลิตร
2203000100 0.07 ยูโรต่อลิตร 0.04 ยูโรต่อ 1 ลิตร
2203000900 0.07 ยูโรต่อลิตร 0.04 ยูโรต่อ 1 ลิตร
2203001000 0.07 ยูโรต่อลิตร 0.04 ยูโรต่อ 1 ลิตร
2205101000 12% 10%
2205109000 12% 10%
2205901000 12% 10%
2205909000 12% 10%
2402100000 19.6% แต่ไม่น้อยกว่า 1.96 ยูโรต่อ 1,000 ชิ้น 17% แต่ไม่น้อยกว่า 1.7 ยูโรต่อ 1,000 ชิ้น
2607000001 3% 0%
(มีผลใช้บังคับเมื่อ 09/02/2017 และใช้กับความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 05/25/2017)
2801100000 6.4% 5.5%
2826300000 7.4% 5.5%
2849100000 7.4% 5.5%
2905310000 7% 6.3%
3210009000 ห้า %  
3210009001   0%
(มีผลวันที่ 02.09.2017)
3210009009   ห้า %
(มีผลวันที่ 02.09.2017)
3304100000 8.2% 6.5%
3304200000 8.2% 6.5%
3304910000 8.2% 6.5%
3305300000 8.2% 6.5%
3305900001 8.2% 6.5%
3307900008 8.2% 6.5%
3401201000 8.2% 6.5%
3401209000 8.2% 6.5%
3401300000 8.2% 6.5%
3402120000 8.2% 6.5%
3402130000 7% ห้า %
3402190000 8.2% 6.5%
3402202000 8.2% 6.5%
3402209000 8.2% 6.5%
3402901008 8.2% 6.5%
3402909000 8.2% 6.5%
3404200000 9.3% 7.9%
3404900001 8.2% 6.5%
3404900009 8.2% 6.5%
3405100000 9.3% 7.9%
3601000000 สิบเอ็ด% 8.8%
3602000000 สิบเอ็ด% 8.8%
3603001009 สิบเอ็ด% 8.8%
3603009009 สิบเอ็ด% 8.8%
3604100000 สิบเอ็ด% 8.8%
3604900000 สิบเอ็ด% 8.8%
3605000000 สิบเอ็ด% 8.8%
3606100000 สิบเอ็ด% 8.8%
3606901000 สิบเอ็ด% 8.8%
3606909000 สิบเอ็ด% 8.8%
3703100009 9.2% 6.5%
3703200000 9.2% 6.5%
3703900000 9.2% 6.5%
3706102000 9.2% 6.5%
3706109900 9.2% 6.5%
3706905200 9.2% 6.5%
3706909100 9.2% 6.5%
3706909900 9.2% 6.5%
3801300000 7% ห้า %
3823130000 9.3% 7.9%
3906100000 4.6% แต่ไม่น้อยกว่า 0.13 ยูโรต่อกิโลกรัม 0.13 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
3918101000 11% แต่ไม่น้อยกว่า 0.164 ยูโรต่อกิโลกรัม 8.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.13 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
3918109000 11% แต่ไม่น้อยกว่า 0.164 ยูโรต่อกิโลกรัม 8.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.13 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
3918900000 8.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.164 ยูโรต่อกิโลกรัม 6% แต่ไม่น้อยกว่า 0.13 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
3920491001 8.2% 6.5%
3922100000 9.2% 6.5%
3922200000 9.2% 6.5%
3922900000 9.2% 6.5%
3923210000 9.2% 6.5%
3923291000 9.2% 6.5%
3923299000 9.2% 6.5%
3923309010 9.2% 6.5%
3923309090 9.2% 6.5%
3923401001 9.2% 6.5%
3923401002 9.2% 6.5%
3923401009 9.2% 6.5%
3923409000 9.2% 6.5%
3924100000 9.2% 6.5%
3924900001 9.2% 6.5%
3924900009 9.2% 6.5%
3925100000 9.2% 6.5%
3925200000 9.2% 6.5%
3925300000 9.2% 6.5%
3925901000 9.2% 6.5%
3925902000 9.2% 6.5%
3925908001 9.2% 6.5%
3925908009 9.2% 6.5%
3926100000 9.2% 6.5%
3926200000 9.2% 6.5%
3926400000 9.2% 6.5%
3926905000 9.2% 6.5%
3926909200 9.2% 6.5%
3926909703 9.2% 6.5%
3926909704 9.2% 6.5%
3926909709 9.2% 6.5%
4011100003 12% แต่ไม่น้อยกว่า 2.48 ยูโรต่อชิ้น 10% แต่ไม่น้อยกว่า 2.48 ยูโร สำหรับ 1 ชิ้น
4011100009 12% แต่ไม่น้อยกว่า 2.48 ยูโรต่อชิ้น 10% แต่ไม่น้อยกว่า 2.48 ยูโร สำหรับ 1 ชิ้น
4012130001 8% ห้า %
4012200001 8% ห้า %
4012200009 16% แต่ไม่น้อยกว่า 1.24 ยูโรต่อชิ้น 15% แต่ไม่น้อยกว่า 1.24 ยูโร สำหรับ 1 ชิ้น
4013200000 สิบเอ็ด% 10%
4201000000 10.4% 8%
4202111000 สิบสี่% 12.5%
4202119000 13.6% 12%
4202290000 12% 10%
4410111000 10.4% 8%
4410190002 10.4% 8%
4418101000 15.2% สิบสี่%
4418201000 13.6% 12%
4601211000 8.8% 6%
4601219000 8.8% 6%
4601221000 8.8% 6%
4601229000 8.8% 6%
4601291000 8.8% 6%
4601299000 8.8% 6%
4602110000 8.8% 6%
4602120000 8.8% 6%
4602191000 8.8% 6%
4602199000 8.8% 6%
4703110000 เก้า % 7.5%
4703190000 เก้า % 7.5%
4703210009 7% ห้า %
4808100000 12% 10%
4808400001 14.4% 13%
4808400009 12% 10%
4808900000 12% 10%
4811412000 7% ห้า %
4816200000 สิบเอ็ด% 10%
4816900000 สิบเอ็ด% 10%
4817200000 สิบเอ็ด% 10%
4817300000 สิบเอ็ด% 10%
4818109000 สิบสี่% 12.5%
4820101000 สิบเอ็ด% 10%
4820109000 สิบเอ็ด% 10%
4823610000 สิบเอ็ด% 10%
4823691000 สิบเอ็ด% 10%
4823699000 สิบเอ็ด% 10%
4823701000 สิบเอ็ด% 10%
4823709000 สิบเอ็ด% 10%
4823908594 7% ห้า %
5301100000 สิบเอ็ด% 10%
5301210000 สิบเอ็ด% 10%
5301290000 สิบเอ็ด% 10%
5301300000 สิบเอ็ด% 10%
5402110000 12% 10%
5602101100 สิบเอ็ด% 10%
5602101900 สิบเอ็ด% 10%
5602103100 สิบเอ็ด% 10%
5602103800 สิบเอ็ด% 10%
5602109000 สิบเอ็ด% 10%
5607210000 สิบเอ็ด% 10%
5607290000 สิบเอ็ด% 10%
5607410000 สิบเอ็ด% 10%
5607501100 สิบเอ็ด% 10%
5607501900 สิบเอ็ด% 10%
5607503000 สิบเอ็ด% 10%
5607509000 สิบเอ็ด% 10%
5607902000 เก้า % 7.5%
5607909000 9.4% 8%
5801100000 12% 10%
5801210000 12% 10%
5801220000 12% 10%
5801230000 12% 10%
5801260000 12% 10%
5801270000 12% 10%
5801310000 12% 10%
5801320000 12% 10%
5801330000 12% 10%
5801360000 12% 10%
5801370000 12% 10%
5802110000 12% 10%
5802190000 12% 10%
5802200000 12% 10%
5802300000 12% 10%
5803001000 12% 10%
5803003000 12% 10%
5803009000 12% 10%
5804101000 12% 10%
5804109000 12% 10%
5804211000 12% 10%
5804219000 12% 10%
5804291000 12% 10%
5804299000 12% 10%
5804300000 12% 10%
5805000000 12% 10%
5806100000 12% 10%
5806200000 12% 10%
5806310000 12% 10%
5806329000 12% 10%
5806390000 12% 10%
5806400000 12% 10%
5807101000 12% 10%
5807109000 12% 10%
5807901000 12% 10%
5807909000 12% 10%
5810101000 12% 10%
5810109000 12% 10%
5810911000 14.4% 13%
5810919000 14.4% 13%
5810991000 14.4% 13%
5810999000 14.4% 13%
5811000000 14.4% 13%
6208190001 10% แต่ไม่น้อยกว่า 1.6 ยูโรต่อกก. 10% แต่ไม่น้อยกว่า 1.5 ยูโร ต่อ 1 กก.
6302210000 11.3% แต่ไม่น้อยกว่า 0.49 ยูโรต่อกิโลกรัม 11.3% แต่ไม่น้อยกว่า 0.44 ยูโร ต่อ 1 กก.
6302600000 11.3% แต่ไม่น้อยกว่า 0.49 ยูโรต่อกิโลกรัม 11.3% แต่ไม่น้อยกว่า 0.44 ยูโร ต่อ 1 กก.
6306120000 14.4% 13%
6306220000 สิบสี่% 12.5%
6306290001 16% 15%
6306290009 14.4% 13%
6306300000 16% 15%
6306400000 14.4% 13%
6306900000 14.4% 13%
6307109000 11.7% แต่ไม่น้อยกว่า 0.51 ยูโรต่อกิโลกรัม 11.7% แต่ไม่น้อยกว่า 0.46 ยูโร ต่อ 1 กก.
6310100009 16% 15%
6506999010 16% 15%
6506999020 16% 15%
6506999030 16% 15%
6506999040 16% 15%
6506999050 16% 15%
6506999060 16% 15%
6506999080 16% 15%
6815109001 14.4% 13%
6815990009 12.6% 12%
6901000000 16% 15%
6902201000 13.6% 12%
6902209100 13.6% 12%
6902209900 13.6% 12%
6902900000 14.4% 13%
6903100000 13.6% 12%
6903201000 13.6% 12%
6903209000 13.6% 12%
6903901000 14.4% 13%
6903909000 13.6% 12%
6905100000 16% 15%
6905900000 16% 15%
6906000000 16% 15%
6910900000 12% 10%
6911100000 13.6% 12%
6912002500 13.6% 12%
6912008500 13.6% 12%
7101220000 12% 10%
7103910000 13.6% 12%
7104100000 16% 15%
7104200001 16% 15%
7104200009 16% 15%
7104900001 15.2% สิบสี่%
7104900009 15.2% สิบสี่%
7105900000 16% 15%
7107000000 18.4% สิบแปด%
7108120001 13.6% 12%
7108131000 16% 15%
7108138000 16% 15%
7108200001 16% 15%
7108200009 16% 15%
7109000000 16% 15%
7110290000 16% 15%
7110390000 16% 15%
7110490000 16% 15%
7111000000 18.4% สิบแปด%
7113110000 12% 10%
7113190000 12% 10%
7114110000 16% 15%
7114190000 12.8% สิบเอ็ด%
7115100000 16% 15%
7115900000 16% 15%
7310291000 สิบเอ็ด% 10%
7321900000 สิบเอ็ด% 10%
7608100001 8% ห้า %
7608202001 8% ห้า %
7608208104 8% ห้า %
7608208903 8% ห้า %
7610901000 13.6% 12%
8212109000 12% 10%
8212200000 13.6% 12%
8212900000 12% 10%
8215201000 13.6% 12%
8301100000 16% 15%
8301401100 13.6% 12%
8301401900 13.6% 12%
8301409000 13.6% 12%
8301500000 16% 15%
8301600009 16% 15%
8301700000 16% 15%
8302300009 14.4% 13%
8302500000 13.6% 12%
8302600009 12% 10%
8303004000 10.4% 8%
8303009000 10.4% 8%
8304000000 16% 15%
8305100000 16% 15%
8305200000 14.4% 13%
8305900000 16% 15%
8306100000 15.2% สิบสี่%
8306210000 16% 15%
8306290001 16% 15%
8306290009 สิบสี่% 12.5%
8306300000 16% 15%
8308200000 16% 15%
8309100000 13.6% 12%
8310000000 16% 15%
8311100009 16% 15%
8311200000 16% 15%
8311300000 16% 15%
8311900000 16% 15%
8403901000 สิบเอ็ด% 10%
8403909000 สิบเอ็ด% 10%
8418102001 13.6% 12%
8418108008 14.4% 13%
8418302002 8% ห้า %
8418302008 13.6% 12%
8418308002 8% ห้า %
8418308008 13.6% 12%
8418402002 8% ห้า %
8418408002 8% ห้า %
8418501100 13.6% 12%
8418501900 12% 10%
8418509009 13.6% 12%
8418610091 ห้า % 3%
8504312101 8% ห้า %
8504312109 10.4% 8%
8504312901 8% ห้า %
8504312909 10.4% 8%
8504318002 8% ห้า %
8504318008 10.4% 8%
8516500000 12% 10%
8528730000 16% 15%
8536700001 9.2% 6.5%
8539221000 16% 15%
8539229000 16% 15%
8539490000 16% 15%
8609009001 13.6% 12%
8702101193 12% 10%
8702101199 12% 10%
8702109199 12% 10%
8702201193 12% 10%
8702201198 12% 10%
8702209198 12% 10%
8702309991 21% ยี่สิบ %
8702309993 21% ยี่สิบ %
8702309998 21% ยี่สิบ %
8702903993 21% ยี่สิบ %
8702903994 21% ยี่สิบ %
8702903998 21% ยี่สิบ %
8703211099 23% แต่ไม่น้อยกว่า 0.67 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.33 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703221091 23% แต่ไม่น้อยกว่า 0.8 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703221099 23% แต่ไม่น้อยกว่า 0.73 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.37 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703231100 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.85 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.42 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703231940 23% แต่ไม่น้อยกว่า 0.83 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.42 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703231981 23% แต่ไม่น้อยกว่า 1.2 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.6 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703231989 23% แต่ไม่น้อยกว่า 1.2 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.6 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703241091 16.4% แต่ไม่น้อยกว่า 1.54 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 14.3% แต่ไม่น้อยกว่า 0.78 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703241099 23% แต่ไม่น้อยกว่า 1.57 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.78 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703311090 23% แต่ไม่น้อยกว่า 0.8 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703321100 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.85 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.42 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703321990 23% แต่ไม่น้อยกว่า 1.2 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.6 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703331100 20% แต่ไม่น้อยกว่า 1.12 ยูโร ต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.56 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703331990 23% แต่ไม่น้อยกว่า 1.57 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.78 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703401092 16% 15%
8703401098 23% แต่ไม่น้อยกว่า 0.67 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.33 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703401099 16% 15%
8703402092 16% 15%
8703402094 16% 15%
8703402099 16% 15%
8703403091 23% แต่ไม่น้อยกว่า 0.8 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703403092 16% 15%
8703403098 23% แต่ไม่น้อยกว่า 0.73 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.37 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703403099 16% 15%
8703404092 16% 15%
8703404094 16% 15%
8703404099 16% 15%
8703405101 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.85 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.42 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703405109 16% 15%
8703405921 23% แต่ไม่น้อยกว่า 0.83 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.42 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703405929 16% 15%
8703405991 23% แต่ไม่น้อยกว่า 1.2 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.6 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703405992 16% 15%
8703405998 23% แต่ไม่น้อยกว่า 1.2 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.6 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703405999 16% 15%
8703406022 16% 15%
8703406024 16% 15%
8703406029 16% 15%
8703406032 16% 15%
8703406034 16% 15%
8703406039 16% 15%
8703406092 16% 15%
8703406094 16% 15%
8703406099 16% 15%
8703407091 16.4% แต่ไม่น้อยกว่า 1.54 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 14.3% แต่ไม่น้อยกว่า 0.78 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703407092 16% 15%
8703407098 23% แต่ไม่น้อยกว่า 1.57 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.78 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703407099 16% 15%
8703408092 16% 15%
8703408094 16% 15%
8703408099 16% 15%
8703501091 23% แต่ไม่น้อยกว่า 0.8 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703501099 16% 15%
8703502092 16% 15%
8703502094 16% 15%
8703502099 16% 15%
8703503101 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.85 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.42 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703503109 16% 15%
8703503991 23% แต่ไม่น้อยกว่า 1.2 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.6 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703503999 16% 15%
8703504092 16% 15%
8703504094 16% 15%
8703504099 16% 15%
8703505101 20% แต่ไม่น้อยกว่า 1.12 ยูโร ต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.56 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703505109 16% 15%
8703505991 23% แต่ไม่น้อยกว่า 1.57 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.78 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703505999 16% 15%
8703506092 16% 15%
8703506094 16% 15%
8703506099 16% 15%
8703601092 16% 15%
8703601098 23% แต่ไม่น้อยกว่า 0.67 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.33 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703601099 16% 15%
8703602092 16% 15%
8703602094 16% 15%
8703602099 16% 15%
8703603091 23% แต่ไม่น้อยกว่า 0.8 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703603092 16% 15%
8703603098 23% แต่ไม่น้อยกว่า 0.73 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.37 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703603099 16% 15%
8703604092 16% 15%
8703604094 16% 15%
8703604099 16% 15%
8703605101 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.85 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.42 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703605109 16% 15%
8703605921 23% แต่ไม่น้อยกว่า 0.83 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.42 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703605929 16% 15%
8703605991 23% แต่ไม่น้อยกว่า 1.2 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.6 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703605992 16% 15%
8703605998 23% แต่ไม่น้อยกว่า 1.2 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.6 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703605999 16% 15%
8703606022 16% 15%
8703606024 16% 15%
8703606029 16% 15%
8703606032 16% 15%
8703606034 16% 15%
8703606039 16% 15%
8703606092 16% 15%
8703606094 16% 15%
8703606099 16% 15%
8703607091 16.4% แต่ไม่น้อยกว่า 1.54 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 14.3% แต่ไม่น้อยกว่า 0.78 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703607092 16% 15%
8703607098 23% แต่ไม่น้อยกว่า 1.57 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.78 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703607099 16% 15%
8703608092 16% 15%
8703608094 16% 15%
8703608099 16% 15%
8703701091 23% แต่ไม่น้อยกว่า 0.8 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703701099 16% 15%
8703702092 16% 15%
8703702094 16% 15%
8703702099 16% 15%
8703703101 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.85 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.42 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703703109 16% 15%
8703703991 23% แต่ไม่น้อยกว่า 1.2 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.6 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703703999 16% 15%
8703704092 16% 15%
8703704094 16% 15%
8703704099 16% 15%
8703705101 20% แต่ไม่น้อยกว่า 1.12 ยูโร ต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.56 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703705109 16% 15%
8703705991 23% แต่ไม่น้อยกว่า 1.57 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 20% แต่ไม่น้อยกว่า 0.78 ยูโร ต่อ 1 ซม.³ ของปริมาตรเครื่องยนต์
8703705999 16% 15%
8703706092 16% 15%
8703706094 16% 15%
8703706099 16% 15%
8703800002 0% 15%
8703800009 16% 15%
8703900090 16% 15%
8704213904 11% แต่ไม่น้อยกว่า 0.14 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0.14 ยูโร ต่อ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ขนาดเครื่องยนต์
8704213908 สิบเอ็ด% 10%
8704313904 16% แต่ไม่น้อยกว่า 0.1 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.1 ยูโร ต่อ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ขนาดเครื่องยนต์
8704313908 16% 15%
8704319904 16% แต่ไม่น้อยกว่า 0.2 ยูโรต่อความจุเครื่องยนต์ 1 ซีซี 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.2 ยูโร ต่อ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ขนาดเครื่องยนต์
8704319908 16% 15%
8704329109 16% 15%
8704329905 16% 15%
8704329907 16% 15%
8711100000 15.2% สิบสี่%
8711201000 15.2% สิบสี่%
8711209200 15.2% สิบสี่%
8711209800 15.2% สิบสี่%
8711301000 16% 15%
8711309000 16% 15%
8711400000 16% 15%
8711500000 12% 10%
8711601000 15.2% สิบสี่%
8711609000 15.2% สิบสี่%
8711900000 15.2% สิบสี่%
8712003000 12% 10%
8712007000 12% 10%
8801001001 12% 10%
8801001009 16% 15%
8801009001 12% 10%
8801009009 16% 15%
8802110003 14.3% 12.9%
8802110009 17.1% 16.4%
8802120001 สิบสี่% 12.5%
8802120009 17.1% 16.4%
8802200001 14.3% 12.9%
8802200002 17% 15%
8802200008 17% 15%
8802300007 สิบเอ็ด% 8%
8802400016 15.7% 14.6%
8802400018 15.7% 14.6%
8802400034 15.7% 14.6%
8802400036 15.7% 14.6%
8802400039 15.7% 14.6%
8802400045 15.7% 14.6%
8802400049 15.7% 14.6%
8802400095 15.7% 14.6%
8802400098 15.7% 14.6%
8804000000 16% 15%
8805101000 16% 15%
8805109000 16% 15%
8805210000 16% 15%
8805290008 16% 15%
8905200000 16% 15%
9015101000 9.4% 8%
9015109000 สิบเอ็ด% 10%
9018311009 7% ห้า %
9102110000 7% แต่ไม่น้อยกว่า 2 ยูโรต่อชิ้น 7% แต่ไม่น้อยกว่า 4 ยูโรต่อ 1 ชิ้น
9102190000 7% แต่ไม่น้อยกว่า 1.5 ยูโรต่อชิ้น 7% แต่ไม่น้อยกว่า 4 ยูโรต่อ 1 ชิ้น
9102210000 7% แต่ไม่น้อยกว่า 4 ยูโรต่อชิ้น 7% แต่ไม่น้อยกว่า 7 ยูโรต่อ 1 ชิ้น
9102290000 7% แต่ไม่น้อยกว่า 4 ยูโรต่อชิ้น 7% แต่ไม่น้อยกว่า 7 ยูโรต่อ 1 ชิ้น
9110111000 10% เก้า %
9110119000 10% เก้า %
9110120000 10% เก้า %
9110190000 10% เก้า %
9110900000 10% เก้า %
9111100000 12% 10%
9113900009 14.4% 13%
9114100000 12% 10%
9114300000 12% 10%
9114400000 12% 10%
9114900001 12% 10%
9301100000 16% 15%
9301200000 16% 15%
9301900000 16% 15%
9302000000 16% 15%
9303100000 16% 15%
9303201000 13.6% 12%
9303209500 13.6% 12%
9303300000 13.6% 12%
9304000000 16% 15%
9305100000 16% 15%
9305200001 16% 15%
9305200009 16% 15%
9305910000 16% 15%
9305990000 16% 15%
9306210000 16% 15%
9306290000 16% 15%
9306301000 16% 15%
9306303000 16% 15%
9306309000 16% 15%
9306901001 16% 15%
9306901009 16% 15%
9306909000 16% 15%
9307000000 16% 15%
9401200009 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.527 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.7% แต่ไม่น้อยกว่า 0.483 ยูโร ต่อ 1 กก.
9401300001 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.527 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.48 ยูโร ต่อ 1 กก.
9401300009 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.527 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.483 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
9401400000 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.519 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.464 ยูโร ต่อ 1 กก.
9401520000 12% บวก 0.07 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.07 ยูโร ต่อ 1 กก.
9401530000 12% บวก 0.07 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.07 ยูโร ต่อ 1 กก.
9401590000 12% บวก 0.07 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.07 ยูโร ต่อ 1 กก.
9401610000 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.53 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.48 ยูโร ต่อ 1 กก.
9401690000 13.3% บวก 0.08 ยูโรต่อกิโลกรัม 11.7% บวก 0.08 ยูโรต่อ 1 กก.
9401710009 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.527 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.6% แต่ไม่น้อยกว่า 0.483 ยูโร ต่อ 1 กก.
9401790009 13.3% บวก 0.08 ยูโรต่อกิโลกรัม 11.7% บวก 0.08 ยูโรต่อ 1 กก.
9401800009 13.3% บวก 0.08 ยูโรต่อกิโลกรัม 11.7% บวก 0.08 ยูโรต่อ 1 กก.
9401903000 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.527 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.48 ยูโร ต่อ 1 กก.
9402100009 8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.21 ยูโรต่อกิโลกรัม 5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.21 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
9403105100 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.373 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.342 ยูโร ต่อ 1 กก.
9403105801 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.373 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.7% แต่ไม่น้อยกว่า 0.342 ยูโร ต่อ 1 กก.
9403105809 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.373 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.342 ยูโร ต่อ 1 กก.
9403109100 13.3% แต่ไม่น้อยกว่า 0.33 ยูโรต่อกิโลกรัม 11.7% แต่ไม่น้อยกว่า 0.29 ยูโร ต่อ 1 กก.
9403109300 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.37 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.331 ยูโร ต่อ 1 กก.
9403109801 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.373 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.7% แต่ไม่น้อยกว่า 0.342 ยูโร ต่อ 1 กก.
9403109809 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.373 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.3% % แต่ไม่น้อยกว่า 0.342 ยูโร ต่อ 1 กก.
9403202001 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0.209 ยูโรต่อกิโลกรัม 7.5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.136 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
9403202009 12% บวก 0.05 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.05 ยูโร ต่อ 1 กก.
9403208001 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0.209 ยูโรต่อกิโลกรัม 7.5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.136 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
9403208009 13.3% แต่ไม่น้อยกว่า 0.33 ยูโรต่อกิโลกรัม 11.5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.29 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
9403301100 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.313 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.287 ยูโร ต่อ 1 กก.
9403301900 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.313 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.287 ยูโร ต่อ 1 กก.
9403309100 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.313 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.287 ยูโร ต่อ 1 กก.
9403309900 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.313 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.287 ยูโร ต่อ 1 กก.
9403401000 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.34 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.32 ยูโร ต่อ 1 กก.
9403409000 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.34 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.32 ยูโร ต่อ 1 กก.
9403500001 0.4 ยูโรต่อกิโลกรัม 0.32 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
9403500009 13.3% 11.7%
9403601001 0.4 ยูโรต่อกิโลกรัม 0.32 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
9403601009 13.3% 11.7%
9403603000 13.3% บวก 0.1 ยูโรต่อกิโลกรัม 11.7% บวก 0.1 ยูโรต่อ 1 กก.
9403609001 0.4 ยูโรต่อกิโลกรัม 0.32 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
9403609009 13.3% 11.7%
9403700001 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0.25 ยูโรต่อกิโลกรัม 7.5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.16 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
9403700002 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.447 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.408 ยูโร ต่อ 1 กก.
9403700003 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.447 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.408 ยูโร ต่อ 1 กก.
9403700008 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.447 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.408 ยูโร ต่อ 1 กก.
9403820000 12% บวก 0.13 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.13 ยูโรต่อ 1 กก.
9403830000 12% บวก 0.13 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% บวก 0.13 ยูโรต่อ 1 กก.
9403901000 13.3% แต่ไม่น้อยกว่า 0.333 ยูโรต่อกิโลกรัม 11.7% แต่ไม่น้อยกว่า 0.292 ยูโร ต่อ 1 กก.
9403903000 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.8% แต่ไม่น้อยกว่า 0.4 ยูโร ต่อ 1 กก.
9403909000 14.7% แต่ไม่น้อยกว่า 0.513 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.3% แต่ไม่น้อยกว่า 0.467 ยูโร ต่อ 1 กก.
9404100000 13.3% แต่ไม่น้อยกว่า 1 ยูโรต่อกิโลกรัม 11.7% แต่ไม่น้อยกว่า 0.55 ยูโร ต่อ 1 กก.
9404211000 12% แต่ไม่น้อยกว่า 0.8 ยูโรต่อกิโลกรัม 10% แต่ไม่น้อยกว่า 0.8 ยูโร ต่อ 1 กก.
9404219000 16% แต่ไม่น้อยกว่า 1.17 ยูโรต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่า 1.17 ยูโร ต่อ 1 กก.
9404291000 16% แต่ไม่น้อยกว่า 1.17 ยูโรต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่า 1.17 ยูโร ต่อ 1 กก.
9404299000 14.7% แต่ไม่น้อยกว่า 1.07 ยูโรต่อกิโลกรัม 13.3% แต่ไม่น้อยกว่า 0.48 ยูโร ต่อ 1 กก.
9404300000 16% แต่ไม่น้อยกว่า 1.17 ยูโรต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่า 1.17 ยูโร ต่อ 1 กก.
9404901000 16% แต่ไม่น้อยกว่า 1.17 ยูโรต่อกิโลกรัม 15% แต่ไม่น้อยกว่า 0.96 ยูโร ต่อ 1 กก.
9404909000 13.6% แต่ไม่น้อยกว่า 0.88 ยูโรต่อกิโลกรัม 12% แต่ไม่น้อยกว่า 0.88 ยูโรต่อ 1 กิโลกรัม
9405102109 13.6% 12%
9405104003 13.6% 12%
9405105009 13.6% 12%
9405109109 13.6% 12%
9405109808 13.6% 12%
9405209109 13.6% 12%
9405209909 13.6% 12%
9405401009 12% 10%
9405409109 13.6% 12%
9405409908 12% 10%
9405602009 13.6% 12%
9504200009 12% 10%
9504400000 12% 10%
9504500001 12% 10%
9602000001 สิบสี่% 12.5%
9602000009 สิบสี่% 12.5%
9603100000 16% 15%
9603210000 12% 10%
9603293000 10.4% 8%
9603401000 12.8% สิบเอ็ด%
9603901000 สิบสี่% 12.5%
9603909100 12% 10%
9603909900 สิบสี่% 12.5%
9606290000 12% 10%
9606300000 12% 10%
9607190000 12% 10%
9608101000 10.4% 8%
9608109200 10.4% 8%
9608109900 10.4% 8%
9608200000 7.6% 7%
9608300000 12% 10%
9608400000 12% 10%
9608500000 12% 10%
9608600000 8% ห้า %
9608910000 10.4% 8%
9608990001 8% ห้า %
9608990009 10.4% 8%
9609101000 10.4% 8%
9609109000 10.4% 8%
9609200000 10.4% 8%
9609901000 10.4% 8%
9609909000 10.4% 8%
9610000000 10.4% 8%
9613200000 12.8% สิบเอ็ด%
9613800000 12.8% สิบเอ็ด%
9613900000 12.8% สิบเอ็ด%
9614001000 14.4% 13%
9614009000 14.4% 13%
9615110000 12% 10%
9615190000 14.4% 13%
9615900000 14.4% 13%
9617000001 10.4% 8%
9617000009 11.2% เก้า %
9619007109 9.2% 6.5%
9619007509 9.2% 6.5%
9619007909 9.2% 6.5%
9619008109 9.2% 6.5%
9619008909 9.2% 6.5%
9620000006 9.2% 6.5%

 
21